Používejte stíny budov bez ohledu na to, co reprezentují / Use buildings’ shadows regardless of what they represent / 2009

pouzivejte-stiny-budov

Projekt nazvaný „Používejte stíny budov bez ohledu na to, co reprezentují“ se skládá z jedné velkoformátové fotografie, dvanácti černobílých grafik a jednoho nápisu. Jak vyplývá z názvu, jde o hledání alternativ a vlastních způsobů, jak přistupovat k danému prostoru, městu. Buď se můžeme nechat pasivně ovlivňovat mnohdy dominantním rozvržením prostoru, nebo jej tvůrčím způsobem využít k vlastním potřebám, aniž bychom jej jakkoli narušovali. Jedním z takových způsobu je využití stínu budov k odpočinku. Takovou situaci zachycuje fotografie, na níž leží čtenář ve stínu dominantní budovy. Fotografii doplňuje 12 tisků stínů budov z celého světa. Stíny jsou použity ze satelitních snímků, díky kterým je možné vnímat rozsah vlivu těchto budov na jejich okolí.

The project called “Use buildings’ shadows regardless of what they represent” comprises a large-format photograph, twelve black and white graphics and one writing. As the name puts forward, the topic is a search for alternatives and one´s own ways of approaching a certain space, a town. Either we can let ourselves to be passively influenced by often dominant division of the space, or we can transform it to suit our needs in a creative way, without anyhow damaging it. One of these ways is to use the space for rest. The photograph captures such situation, where a reader lies in a shadow of a dominant building structure. The photograph is complemented by 12 prints of shadows cast by different buildings around the world. The shadows are taken from satellite images, allowing us to perceive the scale of influence of these buildings on their surroundings.

moscow

Pfeiffer instalace