Poměr vztahu / Relation of a Relation / 2016

Poměr vztahu - animace

Hlavním konceptem výstavy Poměr vztahu je uchopení vztahového napětí prostřednictvím kreslené animace, videoprojekce a série velkoformátových kreseb. Kresba je zde chápána jako nástroj pro zhmotnění vztahu dvou lidí, dvou entit či jen nastínění prostoru uvnitř a vně. Spojující článkem tvorby Jana Pfeiffera je tvarosloví, které je na výstavě Poměr vztahu zastoupeno od geometrie po abstraktní krajinu. Při vstupu zaujme animace tvořená vrstvením kresby. Prostor je zde vymezen centrální perspektivou, která je postupně narušována po ustanovení rámcového prostředí. To se po čase začíná měnit a narušovat vztah uvnitř a vně. Naznačuje tak vztah dvou celků, které procházejí proměnou, aby se vzájemně prostoupily a ovlivnily. Místnost, jejíž stěny se časem zprůhlední, dále poodhalují vnitřní prostor prolínající se s okolní krajinou, tak jako v reálném životě, kdy nás každodenně ovlivňuje okolí a poměr vztahu k němu. Další videoprojekce zas zkoumá vztah dvou lidí prostřednictví spolupráce. Realisticky zachycuje snahu dvou lidí vytvořit kresbu v prostoru, kdy se linie zhmotňuje, je komentována a v určitém momentě mizí. Právě ona pomíjivost je pak přítomna i u série kreseb tvořených technikou štětce a grafitového prachu. Doslovně vrstvená kresba vytváří iluzi abstraktních snových krajin bez zbytečných ostrých linií a nechává tak dostatečný prostor pro interpretaci. Technika vrstvení kresby je pro pochopení výstavy Poměr vztahu signifikantní. Naznačuje totiž proměnu, dynamiku a destrukci, které přicházejí po každodenních rozhodnutí na základě vztahových situací.

Lenka Sýkorová

Poměr vztahu - animace

The main concept of the exhibition The Relation of a Relation consists in grasping the relational tension by means of hand- drawn animation, video projection and a series of large-size drawings. Drawing is seen as a tool materializing the relationship between two people, two entities or merely outlining interior and exterior space. Jan Pfeiffer’s works are linked by morphology; in The Relation of a Relation, it is represented by forms ranging from geometry to an abstract landscape. At the entrance, there is an animation consisting of layers of drawing. The space is delimited by a central perspective which is gradually disturbed after the general environment is defined. After some time, it starts changing and disturbing the relation between inside and outside. Thus the relation between two wholes undergoing a transformation, pervading and influencing each other, is outlined. The room, whose walls become gradually transparent, reveals an interior space merging with the surrounding landscape, just like in real life when we are daily influenced by our surroundings and the relation of our relation to them. Another video projection explores the relation between two people by means of collaboration. It makes a realistic depiction of the attempt of two people to make a drawing in space; the line materializes, is commented upon and disappears at a certain moment. This transience is also present in the series of drawings made by the paintbrush and graphite dust technique. The literally layered drawing creates an illusion of abstract dream landscapes without unnecessary sharp lines, thus leaving enough space for interpretation. The technique of layered drawing is significant for the understanding of the exhibition The Relation of a Relation. It indicates the transformation, dynamic and destruction following after everyday decisions based on relational situations.

Written by Lenka Sýkorová

Poměr vztahu - video

.


tak jdeme jo

So let’s go…

nahoru, nahoru

up, up

a dolů

and down

a k sobě

and toward each other

no, to se překříží, úplně to máš špatně

well, this will cross over, you’ve got it quite wrong

tak a obráceně

so and the other way round

já ti nevím v čem to je…takhle to jde nahoru

I don’t know why… It goes up like this

a votočit

now rotate

a napnout

and stretch

a votočit sem k nám

and turn to us here

Ty to musíš trochu víc napnout aby ten kříž byl uprostřed

You must tighten it a bit more for the cross to be in the middle

Ono je to tím, že každý napínáme jinak

This is because each of us pulls it differently

a teď do čáry to dáme

and now let’s put it in a line

ne, natahuj, natahuj, aby to byla jen čára

no, pull, pull, to make it just a line

nekruť s tím

don’t twist it

no máme to tak, jak jsem měli

well we have it as before

ty to tam máš nějak našponovaný přes ten malík, to já nemám

you have it stretched around your little finger, I don’t

Je tam kocour

the cat is there

a zpátky

and back

pustíme to

let’s drop it

.

 

Poměr vztahu - instalace

Poměr vztahu - kresba

Poměr vztahu - kresba

Poměr vztahu - kresba

Poměr vztahu - kresba

Poměr vztahu - instalace

.

postprodukce videa / post production of video

Roman Štětina

postprodukce kreslené animace / post production of drawn animation

Viktor Takáč