Dosah / Outreach / 2010

Ústředním motivem této velkoformátové fotografie je zvláštní prázdné místo, nebo spíše ne-místo uprostřed města, kvádrovitý černý kráter, do kterého by bylo možné jako chybějící dílek stavebnice zasadit další výškovou budovu. Kontrastem k tomuto prostoru je postava černého střelce, který míří směrem do prázdna a vzdálenost, kterou hodlá svým šípem překonat, v sobě skrývá určitý magický náboj na pomezí racionality a iracionality. Střelec zosobňuje jednotu zacílení a vůle, momentu očekávání, propojení, nejasného vývoje situace i přesné kalkulace.

The central motif of this large-format photography is a strange empty space in the middle of the city, a rectangular black crater, in which another skyscraper could be placed as a missing piece of a brick-box. Contrasting to this space is a figure of a black darter, who aims towards this emptiness and the distance he is going to overcome with his arrow shows a certain magical appeal between rationality and irrationality. The darter personifies a unity of aim and will, awaiting and connection, as well as an uncertain development of the situation contrasting to exact calculation.

dosah-outreach