#ok. Trienále malého objektu a kresby

 

Vystavujúci autori: Hynek Alt, Jana Bernartová, František Demeter, Barbora Fastrová & Johana Pošová, Matej Gavula, Juraj Gábor, Ján Gašparovič, Julia Gryboś & Barbora Zentková, Vladimír Havrilla, Dominik Hlinka, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Ladislav Jezbera, Kristína Kandriková, Dorota Kenderová & Jaro Varga, Jaroslav Kyša, Denisa Lehocká, Stano Masár, Lucie Mičíková, Svätopluk Mikyta, Juraj Mydla, Jaromír Novotný, Slavomíra Ondrušová, Jan Pfeiffer, Jan Poupě, Juraj Rattaj, Jakub Roček, Anna Ročňová, Tomáš Roubal, Tereza Příhodová, Milan Tittel, Dana Tomečková, Martin Vongrej 👀

Kurátori: Mária Janušová & Erik Vilím
Architekt výstavy: Jakub Kopec
Vizuálna identita výstavy: pinchof_
Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy: piatok, 22. júna 2018, 18:00 hod.
Výstava potrvá do 16.9.2018
👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

Súčasná ekologická kríza, globálne otepľovanie, zmena klímy, vymieranie celých ekosystémov, hromadenie odpadu a znečisťovanie planéty, to všetko v posledných rokoch vzbudilo kritické uvažovanie o ľudskej prítomnosti na Zemi. Nastala celková premena sveta, ktorá so sebou priniesla nevyhnutnú potrebu definovať nové geologické obdobie – antropocén, reflektujúci deštruktívne zásahy človeka do prírody. Kritika týchto ľudských aktivít, negatívne ovplyvňujúcich biologické procesy, podnietila vznik súdobých filozofických konceptov, ktoré prehodnocujú doterajšiu pozíciu človeka ako meradla všetkých vecí a stredobodu kozmu. Tieto tézy súvisia s technologickým pokrokom; sú dôsledkom akcelerovaného vývoja digitálnych technológií, kedy sa stroj, počítač či robot postupne stáva samostatnou (mysliacou) entitou. Operácie nových médií sa tak stávajú čoraz autonómnejšími nástrojmi súčasného kapitalizmu. 👀

Podľa teórie špekulatívneho realizmu a objektovo orientovanej ontológie by sme sa mali pokúsiť skúmať svet bez nás, bez ľudí, mimo antropocentrickej perspektívy a vnímať ho ako komplexný celok, zložený z množstva vzájomne prepojených objektov. Všetko je len objekt. Nové filozofické hnutia zároveň ohlasujú zmenu estetickej paradigmy – subjekt vs. objekt nahrádza objekt vs. objekt. Objekt žije vlastným životom – v určitom vzťahu k iným objektom, avšak nezávisle od ľudskej percepcie či interpretácie.

👀Koncepcia Trienále malého objektu a kresby premieta uvedené nové spôsoby uvažovania o svete do súčasného umenia. Špekulatívne myslenie v nás determinuje nutnosť klásť si základné ontologické otázky, na ktoré sa usilujeme odpovedať prostredníctvom výstavnej prezentácie: Čo všetko môžeme považovať za objekt? Existuje objekt nezávisle od svojej lineárnej ontológie – existencie? Ako k nám objekty v súčasnosti prehovárajú? Aký je vzťah identity objektu a materiálu? Ako dokáže materiál komunikovať o čase, pohybe, priestore, zvuku? Je možné aj živý organizmus chápať ako objekt? Je digitálne médium a virtuálna realita takisto objektom? Kedy sa ním stáva kresba? Ako sa v dnešnej dobe zmenila pozícia média kresby – tradičného remesla, ktorého brilantné ovládanie sa v dejinách umenia vyžadovalo od každého umelca? Je ešte vôbec možné striktne diferencovať hranice medzi jednotlivými médiami? 👀

Predkladaný kurátorský projekt má dve roviny. Vo všeobecnejšom zmysle chápeme koncepciu výstavy vo význame prehliadky salónneho typu. Z dôvodu takéhoto výstavného formátu a s cieľom vytvoriť istý rozmanitý komplex sme vybrali vyše tridsať súčasných vizuálnych umelcov, pôsobiacich na Slovensku i v Česku. Ťažisko pritom kladieme najmä na mladšiu a strednú generáciu autorov. Výber diel odzrkadľuje našu intenciu prezentovať publiku nie príliš známe polohy tvorby jednotlivých predstaviteľov, ako aj ambíciu predstaviť mladých autorov, ktorí doposiaľ neboli etablovaní na umeleckej scéne. V druhom, bližšie vymedzenom rámci ide o kurátorský projekt, skúmajúci špecifickú problematiku. Naša koncepcia sa odvíja od najsúčasnejších filozofických hnutí, ktorými sú špekulatívny realizmus a objektovo orientovaná ontológia. Výstava si dáva za cieľ aplikovať tézy uvedených filozofických prúdov na aktuálne vizuálne prejavy z domácej a českej umeleckej produkcie.

👀XII. Trienále malého objektu a kresby nadväzuje na intenciu predchádzajúceho ročníka (kurátori Zuzana Bodnárová & Svätopluk Mikyta), kedy sa trienále v minulosti chápané ako prehliadka tvorby lokálnych autorov aktualizovalo na prezentáciu výrazných predstaviteľov súčasného vizuálneho umenia. Názov výstavy #OK tvoria začiatočné písmená oboch médií, na ktoré je projekt cielený a zároveň sa jedná azda o najrozšírenejšiu komunikačnú skratku na svete. Symbol hashtag v titule používame zámerne, a to v zmysle poukázania na súčasný jazyk sociálnych sietí a heslovitú komunikáciu virtuálneho prostredia.

Mária Janušová & Erik Vilím
👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁

Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri výstavy: České centrum, Banská St a nica Contemporary
Mediálny partner: Kapitál