Dans Les Ruines Circulaires v Institut français de Prague

 Dans Les Ruines Circulaires in the  Institut français de Prague

17.00 GALERIE 35, Institut Français de Prague
19.00 GALERIE MEETFACTORY

Lara Almarcegui (ES), Daniela Baráčková (CZ), The Bells Angels: Simon Bernheim & Julien Sirjacq (FR), Louidgi Beltrame (FR), Émilie Benoist (FR), Nathalie Brevet_Hughes Rochette (FR), Wojtek Doroszuk (PL), Barbora Klímová & guests Josef Daněk, Blahoslav Rozbořil (CZ), Djamel Kokene (FR), Svätopluk Mikyta (SK), Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič (SK), Michal Moravčík (SK), Nicolas Moulin (FR), Florian Neufeldt (DE), Markéta Othová (CZ), Jan Pfeiffer (CZ), Jiří Poláček (CZ), Florian Pugnaire & David Raffini (FR), Nikolai von Rosen (DE), Christophe Sarlin (FR), Pavla Sceranková (CZ/SK), Dušan Šimánek (CZ), Valentin Souquet (FR), Eric Stephany (FR), Fritz Stolberg (DE), Ivan Svoboda (CZ), Adam Vačkář (CZ), Jaro Varga (SK), Sergio Verastegui (PE)

Kurátor: Jean-Marc Avrilla

17.00 GALERIE 35, Institut français de Prague
19.00 GALERIE MEETFACTORY

Ve snu snícího se sen probudil….
J.-L. Borges

Francouzský kurátor a kritik Jean-Marc Avrilla připravil pro Galerii MeetFactory a Galerii 35 v prostorách Francouzského institutu v Praze rozsáhlý výstavní projekt, který navazuje na jeho rezidenční pobyt v MeetFactory v roce 2012. Výstava mapuje téma zříceniny v současném umění napříč rozdílnými generačními přístupy i uměleckými prostředky, v díle více než třicítky mezinárodních autorů.

Projekt sestává z dvou nezávislých a zároveň komunikujících celků. V Galerii 35 bude představen výběr fotografií a videí českých a slovenských umělců od osmdesátých let do současnosti. Tato díla pracují s povrchovým zdáním věcí, zkoumají jejich proměny v čase a jejich pomíjivost. Nejde tu o melancholii, ale o poezii jednoduchosti a bezprostřednosti, která paradoxně ilustruje hloubku dějin. Druhá část výstavy proběhne v Galerii MeetFactory a představí díla evropských či v Evropě žijících autorů. Vybraná díla či site-specific instalace analyzují téma zřícenin či trosek z pohledu autorů, kteří o nich uvažují v kontextu současného globalizovaného světa. Výstava přivádí k zamyšlení nad způsoby zobrazování, nad komplexitou soudobého náhledu na odkazy k minulosti a zapomnění, nad odlišnostmi přístupů k evropským dějinám. Současně výstava předkládá nutnost znovu se zamyslet nad mnohovrstevnatostí moderního světa, jeho dějinami a obrazem, jenž byl zejména v posledních dekádách stále zřetelněji formován uměleckým, historiografickým a antropoligickým vnímáním neevropských národů.

S laskavou podporou Francouzského institutu, Francouzského insitutu v Praze a Goethe-Institutu.

//

A dream woke up in the dreamer’s dream…
J. L. Borges

Jean-Marc Avrilla, French curator and art critic, prepared a large exhibition project for the MeetFactory and Gallery 35 on the premises of the French Institute Prague. It is a follow-up to his residential stay at MeetFactory in 2012.The exhibition is mapping the topic of ruins in contemporary art across a variety of generational approaches and artistic means, in the work of more than thirty international artists.

The project consists of two independent and yet communicating units. In Gallery 35, a choice of photographs and videos by Czech and Slovak artists will be presented, from the 1980s to the present. These works make use of the phenomena of appearances, their changes in time and their transience. It’s not about melancholy, but rather the poetry of simple and immediate things, that paradoxically illustrate the depths of history. The other part of the exhibition is taking place at the MeetFactory Gallery and will introduce works of European or Europe-based artists. The selected works or site-specific installations analyze the subject of ruins or debris from their authors’ viewpoint, being considered within the context of the contemporary globalized world. The exhibition intends to provoke thinking about the ways of depiction, the complexity of contemporary views of references to the past and oblivion, and about the different possible approaches to European history. At the same time, the exhibition suggests the necessity of reconsidering the multiple layers of the modern world, its history and the way we see it, which has been, especially in the last few decades, ever more apparently formed by the artistic, historiographical and anthropological interpretation done by the non-European nations.

Presented with the kind support of the French Institute, the French Institute in Prague, and the Goethe Institute

Osvícený

10010007_10202678653280308_2049312070_o