Pokoj pro služku / Izba pre slúžku / A Maid’s Room

Pokoj pro služku / Izba pre slúžku

.

Výstava Pokoj pro služku / Izba pre slúžku je projektom dvoch českých umelcov, Markéty Magidovej a Jana Pfeiffera. Mladí autori pripravili pre priestor Galérie mladých v Nitre sériu diel, ktoré vznikli vo vzájomnom dialógu. Východiskom realizácie Markéty Magidovej a Jana Pfeiffera je analýza sociálnych a priestorových hraníc, a to z pohľadu subjektu, ako aj z pohľadu spoločenského celku. Ústredným motívom je mocenský vzťah, vyjadrený prostredníctvom existencie slúžkovskej izby a jej umiestnenia v dispozícii meštianskeho domu. Site-specific projekt, vytvorený pre Galériu mladých v Nitre, je založený na vyjadrení protikladov podradenosti a nadradenosti. Výstavný priestor je rozdelený na dve protikladné časti: prvá miestnosť je tmavá, priestorovo prázdna, odkazujúca na priestory obývané služobníctvom, druhá svetlá, majestátna, s trónom ako symbolom moci, reprezentuje prevahu, nadriadenosť. Obe miestnosti prepája oblúkovitá membrána, ktorá zhmotňuje, avšak i necháva priepustnými neviditeľné spoločenské bariéry.

Izba pre slúžku je zástupným príkladom mnohých ďalších situácií sociálnej izolácie. Rola slúžky v rodine bola ambivalentná, podobne ako dispozícia jej izbičky. Mala sa starať o pohodlie rodiny, mala byť stále nápomocná, ale zároveň nesmela narušovať jej život. Rozmery izby pre slúžku bývajú čo najmenšej možnej veľkosti. Tieto izby, často schované v priestoroch bytu na spôsob apendixu, dostali v súčasnom období ďalší význam: mnohokrát bývajú prenajaté študentom a mladým ľuďom pracujúcim mimo svojho bydliska. I v tomto prípade presakuje do medziľudských vzťahov akt závislosti či podriadenosti. Sociálne hranice vo vnútri spoločnosti fungujú veľmi podobne ako v rodine so slúžkou, a aj urbanistické usporiadanie miest vyjadruje danú spoločenskú hierarchiu. Rôzne spoločnosti majú rôzne typy spoločenských poriadkov a viditeľných i neviditeľných hraníc. Nemožnosť niektoré z nich prekročiť sa prekonáva v predstavách, v možnosti prekrútiť alebo prelomiť danú skutočnosť. Projekt je teda i pojednaním o rôznych podobách medziľudských vzťahov.

Výstava pozostáva zo samostatných i spoločných diel, fotografií a objektov oboch autorov v komplexnej inštalácii. Jan Pfeiffer, ktorý pracuje zvyčajne s architektonickými prvkami priestoru a rôznymi symbolmi, sa zameral predovšetkým na mocenské pozície, ktoré udávajú pravidlá. Markéta Magidová vo svojej tvorbe narába s jazykom a literárnymi odkazmi, ako aj s priestorovými inštaláciami, sa vo výstavnom projekte zamerala na rôzne deformácie vytvárané z pohľadu podriadených. Zhmotňujú určité spoločenské pravidlá, ktoré by si slúžiaci priali porušiť a zmeniť.
Projekt odhaľuje nasledujúce paradoxy: 1) pozícia vo vnútri a zároveň jasné vyčlenenie, 2) percepčná a mediálna neistota a zároveň stabilita (sociálnych) hraníc a architektonických dispozícií, 3) deformácie plochy a priestoru: z predstáv vzniká nová skutočnosť.

Lýdia Pribišová

.

Pokoj pro služku / Izba pre slúžku

.

The exhibition A Maid’s Room is a project of two Czech artists: Markéta Magidová and Jan Pfeiffer. As a result of their mutual dialogue, the young artists prepared a series of artworks for the premises of the Youth Gallery in Nitra.

The starting point for Markéta Magidová and Jan Pfeiffer is the analysis of social and spatial borders, from the perspective of the subject as well as from the point of view of the whole society. The central motive is the power relation represented by a maid’s room and its location in the townsman house. The site-specific project created for the Youth Gallery in Nitra is based on the contradiction of submission and dominance.

The exhibition space is divided into two contradictory parts: the first room is dark, spatially empty, referring to the space usually inhabited by servants; the second one is bright, grandiose, with the throne as a symbol of power – it represents dominance, superiority. Both rooms are linked by an arched membrane materializing the social barriers and yet letting invisible social borders to be permeable.

A maid’s room is a representative example of many other situations of social isolation. The role of a maid in a family was ambivalent, in the same way as the disposition of her tiny room. The maid was responsible for the family comfort, her role was to be helpful, but at the same time she was forbidden to disturb the family life. The maid’s room dimensions are the smallest possible. These rooms, often hidden in the premises of the apartment as its appendix, have acquired another meaning at present: they are often rented to students and young people working far from their home. It is also in this case that the act of dependency or submission comes into play. Social barriers inside the society function like in the family with a maid, and also the urban city design expresses given social hierarchy. Various societies have various types of social orders and visible or invisible borders. The impossibility to cross some of them can be overcome in the mind, in the possibility to turn over or break through the given reality. The project is then a discourse about multiple facets of interpersonal relationships.

The exhibition consists of solo and joint projects – artworks, photographs and objects created by both artists situated in a complex installation. Jan Pfeiffer, who usually works with architectural space elements and various symbols, focused mostly on power positions that stipulate rules. Markéta Magidová works with language and literary references as well as with spatial installations. She focused on various deformations created from the perspective of the subordinates. Her works materialize certain social rules that the subordinates would wish to alter and change.

The project reveals following paradoxes: 1/ the position within and at the same time clear separation, 2/ the perception and media uncertainty and at the same time stability of (social) borders and architectural dispositions, 3/ deformation of surface and space: a new reality is born out of imagination.


http://nitrianskagaleria.sk/event/pokoj-pro-sluzku-izba-pre-sluzku/